Regulamin

Regulamin obowiązujący od 01.01.2023 r.

Księgarnia internetowa www.hrebook.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

SPIS TREŚCI:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Usługi elektroniczne w księgarni internetowej
 3. Warunki zawierania umowy sprzedaży
 4. Sposoby i terminy płatności za produkt
 5. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu
 6. Reklamacja produktu
 7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
 8. Prawo odstąpienia od umowy
 9. E-booki oraz prawo do korzystania z utworów sprzedawcy – e-booków (licencja)
 10. Promocje
 11. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
 12. Umowne prawo odstąpienia od umowy sprzedaży produktu przedpremierowego (dla klienta – przedsiębiorcy)
 13. Postanowienia końcowe
 14. Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Księgarnia Internetowa dostępna pod adresem internetowym www.hrebook.pl prowadzona jest przez Wydawnictwo HRebook Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000986952, sąd rejestrowy przechowujący dokumentację spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, posiadającą: adres siedziby i miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Grzybowska 2 / 34, 00-131 Warszawa, NIP: 5252919248, REGON: 522816097, kapitał zakładowy w wysokości: 20.000,00 zł: adres poczty elektronicznej: ksiegarnia@hrebook.pl, numer telefonu: 789 265 188.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, Przedsiębiorców-Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z Księgarni Internetowej (z wyjątkiem pkt. 11 i 12 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Przedsiębiorców).

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest HRebook. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Księgarni Internetowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania lub usunięcia.

1.4. Definicje:
1.4.1. E-BOOK – dostępny w Księgarni Internetowej Produkt przeznaczony do sprzedaży w postaci elektronicznej, jako treść cyfrowa, do odczytania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym. Szczegółowe informacje o E-bookach oraz niezbędne instrukcje dotyczące korzystania z E-booków znajdują się na stronie Księgarni, pod adresem: https://hrebook.pl/o-e-bookach/.
1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Księgarni Internetowej umożliwiający utworzenie Konta.
1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA (KOSZYK) – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Księgarni Internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Produktów do koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży w postaci sposobu dostawy i płatności.
1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.4.5. KONSUMENT – zgodnie z definicją konsumenta zawartą w art. 221 Kodeksu cywilnego.
1.4.6. PRZEDSIĘBIORCA – zgodnie z definicją przedsiębiorcy zawartą w art. 431 Kodeksu cywilnego.
1.4.7. PRZEDSIĘBIORCA-KONSUMENT – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy czym dotyczy to tylko umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa.
1.4.8 KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.), nazywany dalej Kodeks cywilny
1.4.9. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualnym loginem (adresem e-mail Klienta) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Księgarni Internetowej.
1.4.10. GOŚĆ
1.4.11. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych informacji o Produktach i Usługach Księgarni Internetowej.
1.4.12. PRODUKT – dostępna w Księgarni Internetowej rzecz ruchoma, usługa bądź prawo będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.4.13. REGULAMIN – niniejszy regulamin Księgarni Internetowej.
1.4.14. KSIĘGARNIA INTERNETOWA – Księgarnia Internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym: www.hrebook.pl.
1.4.15. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Spółka Wydawnictwo HRebook Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000986952, sąd rejestrowy przechowujący dokumentację spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, posiadającą: adres siedziby i miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Grzybowska 2 / 34, 00-131 Warszawa, NIP: 5252919248, REGON: 522816097, kapitał zakładowy w wysokości: 20.000,00 zł: adres poczty elektronicznej: ksiegarnia@hrebook.pl, numer telefonu: 789 265 188.
1.4.16. TERMIN DOSTAWY – termin, który zawiera w sobie zarówno czas realizacji Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę, jak i czas, w którym przewoźnik dostarczy Produkt Klientowi.
1.4.17. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Księgarni Internetowej.
1.4.18. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Księgarni Internetowej.
1.4.19. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.4.20. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.)
1.4.21. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.
1.4.22. PRZEDSPRZEDAŻ – Umowa Sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Księgarni Internetowej na Produkty Przedpremierowe i Produkty w Dodruku, której realizacja rozpocznie się z chwilą ukazania się wszystkich zamówionych Produktów.

 

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W KSIĘGARNI INTERNETOWEJ

2.1. W Księgarni Internetowej dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie. Usługa świadczona jest przez czas nieokreślony, jeżeli Usługobiorca dokonał zakupu produktu E-booka lub aktywnie korzysta z usługi Konta logując się do Sklepu Internetowego. W przypadku braku aktywności dłuższej niż 5 lat, Konto zostanie usunięte automatycznie. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ksiegarnia@hrebook.pl.
2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia nie wymaga posiadania Konta (z wyjątkiem zakupu E-booków) i rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Księgarni Internetowej. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych działań – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Księgarni Internetowej po wypełnieniu Formularza Zamówienia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Księgarni Internetowej). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, adres email na który ma zostać wysłane zamówienie, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu, na które ma być przesyłany Newsletter. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany do otrzymywania Newslettera. Każdy zapis do otrzymywania Newslettera wymaga potwierdzenia, poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej.
2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z otrzymywania Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ksiegarnia@hrebook.pl.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) aktualna przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox; Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 320×480; (5) włączenie w przeglądarce internetowej mającej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi JavaScript.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Księgarni Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:
2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Księgarni Internetowej (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać elektronicznie, wysyłając wniosek na adres email: ksiegarnia@hrebook.pl;
2.4.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
2.4.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Księgarni Internetowej oraz jego opłacenia.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Księgarni Internetowej podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Księgarni Internetowej w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Księgarni Internetowej oraz jego opłacenia.
3.3.2. Po złożeniu i opłaceniu w formie elektronicznej Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie wyśle Zamówienie na adres email wskazany przez Kupującego wraz z fakturą. W przypadku złożenia Zamówienia i wybrania formy płatności – przelew, sprzedawca wyśle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji. Realizacja nastąpi po zaksięgowaniu środków na koncie Sprzedawcy. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. W przypadku nie otrzymania informacji e-mail o potwierdzeniu otrzymania Zamówienia i jego przyjęciu do realizacji, Klient proszony jest o sprawdzenie zakładki „spam” w swojej skrzynce e-mailowej lub o skontaktowanie się z Działem Obsługi Klienta pod adresem e-mailowym ksiegarnia@hrebook.pl bądź też telefonicznie pod numerem +48 789 265 188.
3.4. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym punkcie, stosuje się pozostałe postanowienia Regulaminu.
3.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Księgarni Internetowej oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Księgarni Internetowej Sprzedawcy.

 

 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży za wszystkie Produkty, z wyjątkiem Produktów wskazanych w pkt. 4.2.1 i 4.2.2 oraz wskazanych tam sposobów płatności właściwych dla tych Produktów:
4.1.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy („Przedpłata na konto (Pro forma)”) na podstawie przesłanej drogą elektroniczną faktury pro forma z 7-dniowym terminem płatności.
4.1.3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl lub Dotpay.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Księgarni Internetowej w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej www.payu.pl lub www.przelewy24.pl.
4.1.3.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl lub Dotpay.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
4.1.3.1.1. PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.
4.1.3.1.2. Dotpay.pl – spółka DOTPAY S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych.

4.2.2. W przypadku Umowy Sprzedaży E-booków koniecznie jest dokonania zapłaty:
a) z góry za pośrednictwem płatności elektronicznych – realizacja zamówienia jest wtedy natychmiastowa lub
b) przelewem na podstawie faktury Pro Forma – realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu płatności.

4.3. Termin płatności:
4.3.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem („Przedpłata na konto (Pro forma)”) Klient jest zobowiązany do dokonania płatności na rachunek bankowy i w terminie wskazanym w przesłanej fakturze Pro forma. Termin na dokonanie płatności wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia dokumentu zakupu chyba, że ustalono z Klientem inaczej.
4.3.2. W przypadku płatności elektronicznych, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego dokonania płatności.

 

 1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu do Klienta jest bezpłatna – na wskazany w Zamówieniu adres email, a czas jej dokonania jest zależny od wybranej formy płatności.

5.2. W razie płatności za pośrednictwem elektronicznych systemów płatności lub karty płatniczej – Zamówienie realizowane jest natychmiast.

5.3. W razie płatności przelewem – Zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy.

 

 1. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego.

6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ksiegarnia@hrebook.pl;

6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phpwww.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7.2. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
7.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1706 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
7.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1706 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

7.3. Pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy-Konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę. za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 1. E-BOOKI ORAZ PRAWO DO KORZYSTANIA Z UTWORÓW SPRZEDAWCY (LICENCJA)

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy E-booków tj. Produktów stanowiących utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będących tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego oraz co do których autorskie prawa majątkowe przysługują Sprzedawcy bądź innym podmiotom.

9.2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym punkcie mają zastosowanie pozostałe zapisy Regulaminu.

9.3. Szczegółowe informacje o E-bookach oraz niezbędne instrukcje znajdują się na stronie Księgarni Internetowej pod adresem: https://hrebook.pl/o-e-bookach/.

9.4. Zamówienie można złożyć jako „Gość” lub Po zalogowaniu się na „Konto klienta”.

9.5. E-booki zostaną wysłane do klienta na wskazany w zamówieniu na adres email wraz z fakturą VAT.

9.6. E-booki dostępne są w formatach PDF.

9.7. E-booki zabezpieczone są w sposób trwały znakiem wodnym (Watermark). Zabezpieczenie znakiem wodnym dotyczy zarówno warstwy wizualnej (widoczna informacja o właścicielu pliku), jak i warstwy technicznej (unikalny identyfikator transakcji zaszyty w pliku w sposób niewidoczny dla Klienta)

9.8. Punkty 9.10, 9.11, 9.12 ma zastosowanie w sytuacji, w której poszczególne podmioty trzecie, którym przysługują Prawa Autorskie do Produktu nie regulują ich w sposób odmienny.

9.9. Korzystanie przez Klienta z Produktu stanowiącego utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będącego tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego, możliwe jest dla własnego użytku Klienta, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego.

9.10. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Prawa Autorskiego i regulację dotyczącą dozwolonego użytku, Klient nie jest uprawniony do udostępniania Produktu osobom trzecim.

9.11. Z chwilą dokonania płatności Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z Produktu, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji: (1) wielokrotnego pobrania Produktu i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Produktu w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu niezbędne jest jego zwielokrotnienie; (3) trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu techniką cyfrową. Wszelkie prawa poza powyższymi nie udzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Sprzedawcę, w szczególności Klient nie jest uprawniony do (1) rozpowszechniania Produktu, w tym najmu Produktu lub jego kopii; (2) sublicencjonowania Produktu (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Produktu oraz (3) do wprowadzenia Produktu do obrotu, w tym użyczenia lub najmu.

9.12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych przysługuje Konsumentom oraz Przedsiębiorcom-Konsumentom w terminie 14 dni kalendarzowych, pod warunkiem nie rozpoczęcia korzystania z produktu przez wyrażenie zgody się na spełnianie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, poprzez zaznaczenie zgód z informacją o utracie prawa odstąpienia od umowy i aktywację produktu w sekcji “E-booki” w Koncie klienta.

 

 1. PROMOCJE

10.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Ewentualne zmiany cen Produktów obowiązują od momentu wprowadzenia ich na stronę Księgarni Internetowej i nie dotyczą Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem do tego systemu.

10.2. Przeprowadzane przez Sprzedawcę akcje promocyjne w Księgarni Internetowej nie podlegają łączeniu, oraz wybrane promocje mogą wykluczać obowiązywanie innych promocji. Szczegółowe informacje zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Umowy zawierane poprzez Księgarnię Internetową zawierane są w języku polskim.

11.2. Zmiana Regulaminu:
11.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
11.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
11.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami-Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.