Nowe uprawnienia rodzicielskie

19.99 

(19.04 zł netto)

Najniższa cena produktu z ostatnich 30 dni: 19.99 .

Bestseller HR – nowe uprawnienia rodzicielskie. Jednym z celów stojących u podstaw przyjęcia dyrektywy ws. uprawnień rodzicielskich było wzmocnienie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Niniejsza książka stanowi wprowadzenie i objaśnienie najnowszych zmian przepisów kodeksu pracy, wprowadzających pojęcie urlopu opiekuńczego, tj. urlopu związanego z koniecznością zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Urlopu opiekuńczego udziela pracodawca na wniosek pracownika. Zmiany w kodeksie pracy to nie tylko nowy urlop opiekuńczy, ale także wprowadzenie przepisów o elastycznej organizacji pracy (w tym zmian w ustalaniu wymiaru czasu pracy) i zwolnienia z powodu działania siły wyższej.

SKU: ebook8 Kategorie: , Tagi: , , , , , ,

Opis

Niniejsza książka opisuje zasady korzystania z nowych zwolnień od pracy przewidzianych dla pracowników będących rodzicami i opiekunami oraz elastycznej organizacji pracy, które zostały wprowadzone do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.; dalej: k.p.) na mocy ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 641; dalej: ustawa nowelizująca Kodeks pracy). Powyższe zmiany są wynikiem wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz.Urz. UE L 188 z 12 lipca 2019 r., s. 79; dalej: dyrektywa ws. uprawnień rodzicielskich).

Publikacja zawiera wzór wniosku o udzielenie urlopu opiekuńczego i wniosku o elastyczną organizację pracy.

Z e-booka dowiedzieć można się między innymi:

 • Czym jest nowa instytucja urlopu opiekuńczego?
 • Komu przysługuje urlop opiekuńczy i w jaki sposób składać wniosek o urlop opiekuńczy? Jakie warunki pracownik musi spełniać?
 • Ile dni urlopu opiekuńczego w roku kalendarzowym przysługuje pracownikowi?
 • Czy w okresie zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia? Czy w związku z wykorzystaniem urlopu opiekuńczego wynagrodzenie zostanie pomniejszone?
 • Czy urlopu opiekuńczego można udzielić pracownikowi wnioskującemu o opiekę nad osobą niebędącą członkiem rodziny?
 • Wnioski o udzielenie bezpłatnego urlopu opiekuńczego – kiedy prawo do wynagrodzenia za okres urlopu opiekuńczego pracownikowi nie przysługuje?
 • Czy wymiar urlopu opiekuńczego jest zależny od etatu pracownika, i czy okres urlopu opiekuńczego wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze?
 • Czy pracodawca może odrzucić wniosek o udzielenie urlopu opiekuńczego?
 • Czym jest elastyczna organizacja pracy i kto ma prawo do składania wniosku o elastyczną organizację pracy?
 • Jaka dodatkowa ochrona przewidziana jest dla pracownika wnioskującego o elastyczną organizację pracy?
 • Jakie są przesłanki korzystania przez pracownika z nowego zwolnienia z powodu działania siły wyższej?
 • Czy pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy również przysługuje możliwość wyboru sposobu korzystania ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej?

Autor: Robert Lisicki
Stan prawny: 26 kwietnia 2023
ISBN: 978-83-966814-6-1
Ilość stron: 34